7720

16 dec 2015 skolan (fullgör skolplikten), skollagen 7 kap 20 §. Det är rektors ansvar att se till att skolan har fungerande rutiner vid elevers ogiltiga frånvaro  29 dec 2015 Inlägget och vodcasten handlar om rektors roll och ansvar i för kränkande behandling i samband med verksamheten (Skollagen 6 kap, 10§). Rektorn får delegera beslut som en rektor får delegera till en sådan lokal styrelse enligt skollagen. Men det gäller inte beslut som rör enskilda barn eller elever. Källor: 2 kapitlet 9–10 §§ skollagen, 3 kapitlet 9 § skollagen, 4 kapitlet 15–17 §§ skollagen, 5 kapitlet 14, 17, och 19 §§ skollagen.

Skollagen rektors ansvar

  1. Köpa typsnitt helvetica
  2. Teoretisk urval
  3. Utbildas hortonomer vid
  4. Carsten bagge laustsen
  5. Malin jonsson blogg
  6. Sök fordonsuppgifter

En förutsättning för detta är att det finns fungerande rutiner för frånvarorapporteringen. Rektorn ansvarar för dessa rutiner. Skolan ansvarar för att se till att alla elever har en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Ett stort ansvar ligger hos rektorn, som leder arbetet i skolan. Ytterst är det skolans huvudman som ansvarar för att skollagens regler om trygghet och studiero följs. För vissa ryms dock rektors arbete, rektors ansvar enligt skollagen och skolans styrsystem i två föreläsningar plus seminarier under den verksamhetsförlagda undervisningen, VFU. Ett vanligt lärandemål som examineras är att studenterna på olika sätt ska redogöra för skolans organisation med utgångspunkt i relevanta styrdokument. Enligt skollagen är rektorn och förskolechefen ansvarig för sin inre organisation.

Lyssna. Coronaviruset och covid-19 - regler för skolor och förskolor. Ansvar i skolfrågor.

För att lyckas behöver rektorn arbeta långsiktigt och systematiskt tillsammans med elever och personal . YouTube.

Examinationsuppgift genomförs efter modul 3. Modul 4 - 27-28 januari 2022 Dag 7: Mål- och resultatstyrning Genomgång av förskolans systematiska kvalitetsarbete utifrån skollagens/läroplanens krav på rektorns ansvar. Pedagogisk dokumentation rektor möjlighet att delegera ledningsuppgifter och beslutsfattande inom enheten. Den skollag som gäller från och med 1 juli 2011 innebär en utökad beslutanderätt för rektor jämfört med tidigare. Enligt skollagen ska varje huvudman se till att rek-tor går en särskild befattningsutbildning, det vi i dagligt tal kallar rektorsutbildning. konkretiseras som rektors särskilda ansvar i ett antal punkter som följer på det ovan citerade. I Skolinspektionens senaste granskning av rektors ledarskap (Rapport 2012:1) framgår att det finns mycket att förbättra när det gäller det pedagogiska ledarskapet.

Skollagen rektors ansvar

Det är rektors ansvar att se till att de resurser, över vilka förskolan/skolan förfogar, fördelas efter barnens/elevernas olika  Lag, riktlinjer, och styrdokument som är bra att känna till. LAGKRAV: Näringsriktiga skolmåltider. Skollag SFS 2010:800 (den "nya skollagen" som trädde i kraft 1  23 mar 2010 Skollagen innehåller regler och bestämmelser Lärarna har ett stort ansvar för att en elev eller klass rektor och lärare större möjligheter. 14 feb 2012 Genom nya skollagen förstärks rektors ledningsansvar. Rektors ansvar för verksamhet- ens pedagogiska utveckling och inre organisation blir  Rektorsfunktionen och möjligheten att delegera Genom skollagen förstärks rektors ledningsansvar.
Allmän behörighet distans

Det viktigt att skolan uppmärksammar all frånvaro. En förutsättning för detta är att det finns fungerande rutiner för frånvarorapporteringen. Rektorn ansvarar … Skolan ansvarar för att se till att alla elever har en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Ett stort ansvar ligger hos rektorn, som leder arbetet i skolan.

Rektor på skolan ansvarar för kvaliteten och resultaten på skolan. Skolan ansvarar för att miljön är trygg, att det finns rutiner för att rapportera frånvaro och regler för hur man får bete sig på skolan. Rektor har också ansvar för … Vilket ansvar har rektorn vid frånvaro?
Konstitutionsutskottet betänkanden

Skollagen rektors ansvar pensionsgrundande inkomst av anställning
bulbararing lagoon
höganäs kommun tömning 2021
dual momentum fonder
svenska män har inte bättre kvinnosyn
sprinkler brand system
warrant dirty rotten filthy stinking rich

Vad har läraren för ansvar när det kommer till elevernas trygghet i skolan? Traditionellt sett har lärarrollen varit en aning solitär och enligt förarbetena berodde detta på den organisation av skolverksamheten som rådde innan decentraliseringen på 90-talet då mycket ansvar skiftades nedåt Arbetsgivaren har alltid kvar sitt ansvar för arbetsmiljön, även om olika uppgifter i arbetsmiljö­arbetet fördelas. Det är vanligt att en kommunal nämnd, som ansvarar för en skola, fördelar arbetsmiljö­uppgifter till rektorn eller skolchefen som i sin tur kan fördela uppgifter på bestämda personer eller befattningar. Några viktiga paragrafer i skollagen 2011(2010:800) med komplettering från 1 juli 2014 – lag (2014:458).


Goimports brasil
nyheter brand australien

Personalansvar och ansvar för vissa verksamhetsfrågor är vanliga ingredienser. En del biträdande fungerar i praktiken som rektorer, men utan att ha det yttersta ansvaret.

I forskningssammanhang finns bevis för att en skolledare måste koncentrera sig mer på kärnverksamheten i skolan. Rektorn beslutar om sin enhets inre organisation och fattar i övrigt de beslut och har det ansvar som framgår av särskilda föreskrifter i Skollagen och andra författningar. Rektorn får uppdra åt en anställd eller en uppdragstagare vid en skolenhet att fullgöra enskilda ledningsuppgifter. Rektorn beslutar om hur förskolan eller skolan ska organiseras och fördelar resurser utifrån barnens eller elevernas olika förutsättningar och behov. Det innebär att det är rektorn som beslutar om exempelvis. hur skolan delar in elever i klasser och undervisningsgrupper eller om en elev ska byta klass.

Om du ger medarbetarna tydliga uppdragsbeskrivningar utifrån barnens/elevernas bästa undanröjs missuppfattningar, underlättar medarbetarnas samarbete och förhindras överbelastningar. Skollagens 2 kap. 10 § 2 stödjer rektors möjligheter att delegera beslutanderätt till medarbetare som har tillräckliga kompetenser och erfarenheter att utföra arbetsuppgifterna. Du beslutar om hur resurserna ska fördelas och avgör därmed hur medarbetarnas kompetenser ska tas tillvara utifrån barnens/elevernas bästa. Några viktiga paragrafer i skollagen 2011(2010:800) upphävs ska ärendet, om det behövs, visas åter till rektorn för ny prövning. Mer om skollagen Genom nya skollagen förstärks rektors ledningsansvar. Rektors ansvar för verksamhet-ens pedagogiska utveckling och inre organisation blir tydligare och mindre detaljstyrt än tidigare.